به مناسبت سالروز درگذشت رضا شاه بزرگ

ایران بزرگ

طرح از ایران بزرگ
از یاران ملی گرایان مردم گرا