موضوعات این برنامه:

نگاهی به زندگی محمدرضا شجریان
دروغ آیت الله بی بی سی در ترجمه مناظره ترامپ و بایدن

https://www.youtube.com/watch?v=ACRfsdH2AC4