موضوعات این برنامه:

1- سخنان جواد ظریف و دوستی با بایدن
2- تصاویر یاران
3- قسمت چهارم “پول من کجاست؟”       https://www.instagram.com/p/CGeFe9UHkg7/
4- خواهران بسیجی پاچه گیر
5- سروده بانو مینا رضوانی

https://www.youtube.com/watch?v=8QNoKDa6kpY