موضوعات:

انتخابات آمریکا،

بررسی توییتهای جدید رئیس جمهور ترامپ

https://www.youtube.com/watch?v=d1UF9tygD4E