سیر تحول و دگرگونی استعمار
اشغالگران  نابودگران فرهنگهای بومی.
تحمیل زبان و قوانین اجنبی.  برده پروری

سیر تحول و دگرگونی استعمار و استعمار ایرانیان توسط اسلام

روم قدیم حدود دویست سال قبل از میلاد برای دفاع از سرزمینها و منافع ملی خود دست به ابداع پایگاهها و استحکامات ساحلی در نقاط استراتژک دور و نزدیک زد و حدود ۳۰۰ تن ازشهروندان خود را در آنها مستقر کرد.این اولین قدم در راه کنترل منافع خود از راه دور بود. استعمار به قصد دفاع.

همزمان قدرتهای مختلف پرای توسعه اقلیم خود به جنگهای کوچک و بزرگ دست میزدند. این سرزمینها معمولا در امتداد اقلیم اصلی بودند و به دولتهای مرکزی قوا ،قرامت ومالی میپرداختند. استعمار به قصد اقتدار.

در اوایل قرن ۱۵ میلادی دو قدرت اروپایی پرتقال و اسپانیا با توسعه نیروهای دریایی خود به کشف و تصرف سرزمینهای دور دست شدند. کار این دو به جایی رسید که برای جلوگیری از جنگ بین خود توافق به تقسیم بقیه جهان آن روز برای نفوذ خود شدند. آنها برای سلطه بر تجارتهای جهانی شامل کالا ها و همچنین خرید و فروش برده استعمار را پیشه کردند. استعمار برای توسعه ثروت از طریق قبضه تجارت کالا و برده.
برای مثال شبکه تجاری پرتقال آن زمان شامل ۶۰ کشور مستقل امروز میشد.
استعمارگران دیگر شامل فرانسه، انگلستان، هلند ژاپن و دیگر قدرتهای روز بودند.

در اواخر قرن ۱۷ میلادی امپراتوری روس وسیعترین سرزمینهای ممتد با وسع ۹ طیف زمانی شد.
بین قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی امپراتوری انگلستان به دلیل برتری در صنعت و دریانوردی توانست بزرگترین شبکه استعماری جهان را تحقق بخشید. با تنظیم قراردادهای تجاری بین کشورهای زیر نفوذ و همچنین ایجاد شرکتهای اجرایی ازقبیل “کمپانی هند شرقی” نه تنها کشورها را کنترل میکرد بلکه تجارت را و حتی زبان خود را به دیگران تحمیل کرد. همچنین قوانین، آداب و رسوم خود را بر فرهنگ ملی و محلی آن کشورها تحمیل کرد. با گزیدن افراد خودی و یا سرکردگان در موارد بخصوص برای پستهای کلیدی انگلیسی ها توانستند کنترل کل کشورهای مستعمره خود و ثروتهای مالی و انسانی آنان را بدست گیرند. ۱۵۰ کشور فعلی در این ماجرا گرفتار شدند. امروز ۱۴ کشور هنوز ملکه انگلیس را بعنوان سرور قانونی خود میشمارند. استعمار برای توسعه عظمت، اقتصاد و تحمیل برتریت نژادی و فرهنکی انگلیسها در سراسر جهان.

همزمان فرانسه، ایتالیا و آلمان هم به دنبال سلطه بر سرزمینهای آفریقا شدند.
با قدرتمند شدن امپراطوری اسلامی عثمانی رقابت جهانی اروپاییها که مسیحی بودند و امپراطوری مسلمان‌ عثمانی که با لقب امپراطوری باروت هم شناخته می‌شد واژه امپریالیسم اروپایی را رقم زد.‌

امروز ما شاهد آخرین مرحله از تکامل استعمار در دنیا هستیم. با تصرف کشورهای خاور میانه اسلامی های امروز نه تنها منابع بزرگ ومهم جهانی را در دست میگیرند، بلکه با نفی تاریخ، آداب و رسوم، و نابودی فرهنگ و هویت ملت تحت اشغال خود ملیتها را نیز مغشوش و وبه نابودی میکشند. استعمار به قصد سلطه کامل بر سرزمینها و استفاده از اهالی آنها در بردگی وذلت به قصد تولید ثروت برای ماشین استعماری جهانی با برچسب اسلامی.

سیر تحول و دگرگونی استعمار و استثمار ایرانیان توسط اسلام بخش اول
برنامه ای با جناب کاوه کیان