دشمن ایران و ایرانی چه کسی است؟ (مقاله نادر ایرانی)

دشمن ایران و ایرانی چه کسی است؟

به راستی دشمن ایران و ایرانی کیست ؟ برای آن که این دشمن را بشناسیم باید بدانیم که دوست کیست و دوستی چه ویژگیهایی دارد ؟شرافت چیست ؟انسانیت چیست و به چه انسانهایی انسان می گویند ؟انسانیت را نزد چه اقوامی می توان یافت ؟چرا از ایران و ایرانی می گوئیم ؟ تنها برای این که تعصب داریم ؟ یا این که یک تاریخ پرافتخار داریم که برای زنده کردن آن و به زمان حال آوردنش باید از جان مایه بگذاریم ؟ شاید عده ای بگویند که گذشته ها گذشته , خاک شده است , اما فراموش نکنیم که تاریخ آینه عبرت آیندگان است .اگربخواهیم دراین مورد که دشمن ایران و ایرانی کیست تفسیرجامعی داشته باشیم باید دهها صفحه مطلب بنویسیم و برای توضیح هر بخشی مثالها بزنیم که فرصتی بسیارمی خواهد و دانشی بسیار و حوصله ای زیاد که پیدا شوند کسانی که این مطالب را خوانده و تفسیرش کنند .اما تاریخ ایران نشان می دهد که علاوه بر جنگها و مبارزاتی که ما ایرانیان در راه کشورگشایی داشته ایم هرجا که طرف بازنده ما , احساس تسلیم نموده یا درمواردی که قومی را ناتوان دیده ایم بهترین برخورد و رفتاری شایسته و جوانمردانه پیشه کرده ایم .

تمدن چند هزارساله ایران , منشورکوروش بزرگ و رفتاری که کوروش این پیامبر راستین عدالت و محبت با مردم خود و سایر مردم جهان داشته از ایران و ایرانی نامی نیک در تاریخ بر جای نهاده است . کوروش می توانست چون اسکندر و چنگیز و هیتلرو استالین و خیلی های دیگر کینه ای و خونخوار باشد .اما چنین نبود .

آن چه که امروز باید به آن بپرداریم آن چیزیست که امروزمی گذرد .چه شد که ایران و ایرانی این گونه گشت ؟آن همه غرور و عرق ملی چه شد ؟آن همه احساس میهن پرستی و ایراندوستی چه شد ؟آیا یکشبه می توان همه اینها را اصلاح کرد؟ مشکل با نوشتن چند مقاله و کنفرانس و تفسیر حل می شود ؟

برویم سر اصل مطلب ..دشمن کیست ؟چرا این دشمن بارها و بارها به ظاهر پیروزشده ؟واقعیت این است که تاریخ آن گونه که باید به جزئیات زندگی انسانهای عادی روزگاران نمی پردازد وما اطلاع زیادی ازآنان نداریم اما همین را می دانیم که درحمله مغولان به ایران صدها هزارتن جان خود را از دست دادند که اگر تسلیم می شدند سرنوشت دیگری می داشتند .مغولان

دشمن آن روزگاران را که بدانیم ؟چنگیز صفتانی که خونخوارانه به ایران حمله کردند یا آن نادانانی که خودسرانه و از روی غرور و سودجویی فرستادگان صلح و دوستی چنگیز را دراترارودرمرزهای ایران ومغول کشتند .آن همه هنر و بزرگی ایران چه شد ؟ آن همه پیشرفت و آن همه وسعت خاک در ادوار مختلف ؟ایرانئ تنها زخمی روزگار نیست ..اما همچنان سربلند است .خسته ولی زنده است .باید که دستانش را گرفت و سربلندانه به فردا و فرداها نگریست .اگرگذشتگان به عمد یا سهوا اشتباهاتی داشته اند امروزمی توان جبرانش کرد . بحث درمورد اسلام و دین و حمله اعراب و خیانت ایرانیانی که راه را برای ورود آنان به این سرزمین گشوده اند آن هم مقوله ای جداگانه می طلبد . تمام این مصیبتها را می توان با سرطانی مقایسه کرد که در خون و وجودماو این آب و خاک ریشه دوانیده ..اما با این تفاوت که می توان این سرطان را آرام آرام ریشه کن کرد . ما هنوز زنده ایم ..درآمیختگی مذهبی که 1400 سال پیش وارد ایران شد با بسیاری از دانشهای ایرانی و یونانی و نسبت دادن این دانشها به مذهب جدید , بسیاری ازساده دلان را بر این باورداشت که اسلام معجزه می کند .آیا تنها این مذهب بوده است که باعث کمرنگ شدن حس میهن پرستی ما ایرانیان شده ؟به نظرمن بیسوادی یا کم سوادی عامل مهمی در این زمینه می باشد . افرادی هستند که نه دینی می شناسند و نه مرامی دارند .آنان نان را به نرخ روز خورده و از نقطه ضعفهای مردم سوءاستفاده می کنند .همان نقطه ضعفهایی که به آن جهل می گویند . کار را به جایی می رسانند که از اغراق و غلو درمورد مذهب ابایی نداشته ساده لوحان خوش باور نادان را وارد مذهبی خیالی و من درآوردی می کنند . معجزاتی قلابی دور حرم امام رضابه راه می اندازند ودربسیاری ازمناطق کراماتی به کسانی نسبت می دهند که جز فساد اخلاقی و غارتگری بهره ای نبرده اند گاه پارا ازاین فراتر نهاده امامزاده های قلابی هم درست می کنند ..تازه خود امامزاده اصلی چه تاج گلی به سرمان می زند که قلابی آن را به این شکل قالبمان می کنند ؟گیریم که این مذاهب از ریشه , قلابی باشند با این افرادسودجوو حتی ساده لوحانی که باورشان می کنند چه باید کرد ؟ چگونه باید سودجویان را شناخت وبه ساده لوحان شناساند ؟این جاست که سواد و تجربه ایفاگر نقش اساسیست . محمد رضا شاه سوادش را داشت اما هرچه فریاد می زد نادانان فریب خورده ای بودند که نمی توانستند و نمی خواستند با او همراهی کنند .

سالها گذشت و تا حالا چهل و چهار سال تا این تجربه توانست خیلی ها را آگاه کند که شورشیان 57 چه بلایی بر سرخود آورده اند !شورشیان 57

دشمنان ایران چه کسانی بوده اند و هستند ؟مذهب 1400 ساله ؟ فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و سایر پادشاهان بی عرضه قاجار که با زن بارگی و عیاشی خاک وطن را به باد داده ایران را از پیشرفتهای علمی و صنعتی و شکوفایی اقتصادی دورنگه داشتند ؟ روسیه ای که بسیاری از استانهای آن روز ایران رااز سرزمین مقدسمان جداکرد ؟روحانیون بی شرم و استخاره گری که حکام ایران را به جهاد و ادامه جنگی که پادشاهان می دانستند جز شکست ثمره ای ندارد و می توانستند با حداقل خسارت و زیان صلح کنند ,تشویق می کردند ؟ ناپلئون بناپارتی که پیمانش با فتحعلی شاه را زیر پا گذاشت و در جنگ ایران و روسیه به کمک ایران نیامد ؟ خوارزمشاهیان ؟ مغولان ؟ صفویان ؟ افغانهایی که اصفهان را زمان سلطان حسین صفوی فسیل مغز تسخیرکردند ؟بله همه اینها دشمن ایران و ایرانیست ..اما دشمن بزرگتر از همه اینها هم هست ..اگر ایرانیان با وجدان و وطن پرستی هم باشند این بی سوادی و کم آگاهیست که چون یک دشمن پنهان , تمام پلیدیها را چون یک الگو و خواسته و ایده برایش زنده می گرداند و این است و این بود آن حماقتی که انگلیسیها و متحدین گلوبالیستش درسال 57 ازآن به بهترین نحوی استفاده کردند ..

دشمنان ایران چه کسانی هستند ؟بی بی سی انگلیس .حامی منافع استعمارگرپیر. .که چون گرگی درلباس میش ..آتش بیار معرکه درسال 57 گردید و مردم سیرو در رفاه نسبی را طالب مفتخوری کرد ؟مردمی که روزی 150 تومان ازنفت و 75 تومان ازفروش گاز سوبسید می خواستند که به پول آن زمان ایران 6750تومان برابر با 1000 دلارآن روزگار می شد ؟

.پیمان گوادلوپ درهفته های آخر شورش 57 را ازیاد نبرده ایم که چگونه بیگانگان برای حکومت ایران تصمیم گرفته اند .انگلیس , فرانسه ,آلمان غربی , امریکا …بله اینان دشمنان ما بوده ..دشمنانی که به خوبی هویت پلید خود را نشان داده اند دشمنانی که همچنان توطئه می کنند و این روزها همگام و همراه با چین و روسیه ثروت ملی ما را به یغما می برند .اما ما ایرانیان وطن پرست چرا باید چنین اجازه ای به آنان بدهیم ؟!

دشمنان ایران چه کسانی بودند ؟یا هستند ؟ مجاهدین خلق که اسلام را با کمونیست درهم آمیخته و پس از فروپاشی شوروی و کمونیسم در این کشور باز هم سنگ کمونیست و شوروی را به سینه می زدند ؟ یاچریکهای فدایی خلق و توده ایها که گاه از مسلمان هم مسلمان تر می شدند ؟

دشمنان ایران چه کسانی بودند ؟ آن پیر کفتاری که با استفاده از کمکهای بیگانه و حماقت و سادگی مذهبی مردم آنان را فریفت ؟آن پیر نادان و شاید هم شیطان دانای خدعه کننده ای که عکسش درماه دیده شد ؟ بله او دشمن پلید ما بود ..دشمن نابود کننده و به اضمحلال برنده ایران و ایرانی .عکس او درماه دیده شد ..اما فراموش نکنیم پادشاه مظلوم درحقیقت از کسی که عکسش درماه دیده شد ضربه نخورد ..او ضربه واقعیش را از آنانی خورد که عکس آن دشمن ملت را درماه دیدند .آری بزرگترین دشمنان ایران آن بی سوادان هستند .ایرانیان بی سوادی که دم از وطن پرستی می زنند اما نمی دانند وطن چیست و وطن پرست کیست ؟ حتی اگر معتقد به دینی هم باشند نمی دانند که چگونه دیندار باشند . ملت نادان , آن روزها بسیار فراموشکارشده بود . شاهنشاه زمینها را از چنگ اربابان خارج ساخته بین کشاورزان تقسیم کرده بود . بسیاری از همان کشاورزان بلای جانش شدند . خمینی با اصلاحات ارضی مخالفت می کرد ..پس شاهنشاه چه باید می کرد ؟کشاورزان باید چون بردگان همچنان روی زمین کار می کردند و بیشتر حاصل دسترنج خود را به ارباب داده تازه سرمایه ای هم نمی داشتند ؟ حتی اگربسیاری ازکشاورزان مخالف شورش 57 بوده اند چرا سکوت کرده اند ؟ خمینی دشمن بود اما این ایرانی و بهتراست بگوئیم ایرانی نما بود که دشمن پروری کرد .. تنها شناسنامه ایرانی داشتن دلیل بر ایرانی بودن نمی شود . باید با خون و روح و احساس و جسم و جان و عملمان نشان دهیم که ایرانی هستیم .اگر این روزها نمی توانیم مستقیما مبارزه کنیم نباید آب به آسیاب دشمن بریزیم . ایرانی نباید ایرانی را تنها بگذارد ..ایرانی نباید خود خواهانه به خاطر منافع شخصی وطنش را ترک کند و به دولتهاو ملتهای دیگر خدمت کند و اگر چنین می کند یا کرده است دور از وطن باید برای آگاهی و رهایی کشورش تلاش کند .

دشمنان ایران چه کسانی هستند ؟فیک نیوزها ؟فیک نیوزها

رادیو و تلویزیونهایی که مدام دروغ می گویند و یا حقایق را به گونه ای نشان می دهند که انگار ما همیشه محکوم به شکستیم و خمارانه باید با این وضعیت بسازیم ؟ درظاهر خود را دلسوز و همراه ملت نشان می دهند ولی آن جا که باید همراهمان باشند نیستند .از ستمی که بر ملت اوکراین رفته می سرایند و از دلقکی بت می سازند و عملیات پوتین را تجاوز می گویند و می گویند که ایرانیان باید از اوکراینی ها وطن پرستی را یاد بگیرند . درحالی که این فیک نیوزها به گلوبالیستها , به خالقین فریبی به نام کرونا کاری ندارند .

دشمنان ما چه کسانی هستند ؟افرادی که بودجه های تلویزیونهای ماهواره ایشان را گلوبالیستها و دولتهای مخالف ملت ایران تامین کرده , دم از مخالفت با نظام جمهوری اسلامی می زنند و لی درواقع کاری به کارش نداشته این دور تسلسل رخوت و خماری و بی خیالی تکرار و تکرار می شود و نتیجه ای هم ندارد .رژیم اسلامی ایران هم همین را می خواهد . این افراد دوست نما هم دشمنان بزرگی هستند , اما دشمن تر از آنان , دوستانی هستند که این دشمنانش را خواسته یا ناخواسته بزرگش می کنند .بزرگتر از این دشمنان ..ایرانیان بی سواد یا کم سواد هستند . خیلی سخت است شناخت این دشمنان ..اما مرحوم مانوک خدابخشیان هم سوادش را داشت هم تجربه اش را . وقتی بارها و بارها از یک سوراخ گزیده می شویم وقتی فیک نیوزهایی را می بینیم که سالها و سالها حرفهای تکراری می زنند و خاصیتی ندارند وفقط پایه های دشمن یعنی نظام اسلامی و گلوبالیستها را قوی تر می سازند باید به خوبی برایمان آشکار باشد که آنان دشمن ما هستند وقتی که متوجه ترفندهای آنان نشویم خب معلوم است که خود ما دشمن خطرناک تری هستیم که به خود سوزی و خودکشی دست زده ایم .دشمنان ما چه کسانی هستند ؟ آنان که با فریب گلوبالیستها همراهی کرده واکسن کرونا را که برای نابودی بشر در نظر گرفته اند نعمتی الهی دانسته تشویق به تزریقش می کنند ؟ یا آن پزشکی که به من گفته به او دستور داده اند که از مضرات و خطرات واکسن کووید 19 چیزی نگوید تا مردم دلسرد نشوند ؟بله همه اینها دشمن هستند ولی بزرگترین دشمن دراین مورد کسانی هستند که گوسفند مآبانه سر صفهای واکسن رفته و لذت می برند که واکسن مفت نصیبشان شده .دشمنان ما چه کسانی هستند ؟ انگلیس که هنوز هم سودای چپاول ایران را دارد ؟چین و روسیه که این روزها غارتگران اصلی مملکت ما شده اند ؟امریکای دموکرات و اروپای همگام با او ؟یمن و فلسطین و سوریه و …که ثروتهای ملی ما را می بلعند ؟ملایان کثیف دم ازاسلام زنی که کنار مافیای پشت پرده هرآن چه که توانسته اند کرده اند و تا زمانی که بیداری عملی خود را نشان ندهیم به این غارتگریهای خود ادامه خواهند داد ؟یا دشمن ما آن دین 1400 سال پیش است که از ریشه درست یا نادرست بودن آن هم بحثی جداگانه می طلبد وخرافاتی که درجسم و جان و قلب ما ایرانیان ریشه دوانیده و برای پاکسازی بسیاری ازخرافات باید سالها فرهنگ سازی کنیم تازه اگر افکارعمومی آمادگی پذیرش آن راداشته باشند.

دشمن ایران و ایرانی آن کسانی هستند که می بینند گرسنگانی سر در سطل زباله ها داشته غذای خود را از پس مانده ها تامین می کنند اما کاری انجام نمی دهند .دشمنان ما کسانی هستند که می بینند کودکانی هستند که شیرسگ می نوشند تا برای حضوردرکلاسهای درس اندک توانی داشته باشنداما این کسان یا غارت می کنند یا سکوت ..

دشمن ایران و ایرانی آن دریوزگانی هستند که آب و خاک ودرختان سرزمین ایران همیشه سرفرازمان را می فروشند و بی اعتقاد به ملت به بیگانه بها می دهتد و وقتی آن دخترک , آن طفل معصوم سیستانی برای برداشتن آبی ازبرکه گندیده ای درسیستان دستش توسط تمساح قطع می شود , ککشان هم نمی گزد .آری آنان دشمنانی هستند که به ایران و ایرانی اعتقادی ندارند .

دشمنان ایران , ایرانی نماهایی هستند که به بهانه گسترش دین و امت پروری , داشته هاو ثروتهای ما را به بیگانگان می دهند که البته این تمام قضایا نیست که باتوجیه دین پروری و امت دوستی , بیشتر این کمکها را به جیب می زنند و شکل دیگری از اختلاس را به نمایش می گذارند .

آری بیشتر دشمنان ایران گرگ و گرگ صفتانی هستند که رحمی ندارند اما آن چه که بر ناتوانی ایران و ایرانی دامن می زند گرگ صفتی گرگها نیست بلکه گوسفند صفتی وتقلید کورکورانه یاران چه درعمل وچه دراندیشه می باشد .وقتی از دشمنان می گوئیم خواه ناخواه شمه ای از آن چه که باید در قبال این دشمنان و دشمنیها انجام داد را هم باید بیان کنیم . سطح آگاهی جامعه به نسبت سال 57 بالا رفته , هیچ دانشگاه و کنفرانس و کتابی جز خود گذشت زمان و خرابکاریهای این آخوند ها و مافیای پشت سرشان نمی توانسته این مردم را آگاه کند , اما هنوز هم کافی نیست , هنوز هم خیلی ها با این که آگاه شده اند و دوستها و دشمنان را می شناسند اما از بسیاری از عقاید خود دست بر نداشته اند . پیرزنی را می شناسم که مخالف رژیم است از اول هم بوده , واکسن کرونا هم نزده ..ولی هنوز هم پول مفت به کسانی می دهد که برای امواتش قرآن بخوانند به او می گویم مادر جان !من با دینت مخالفت نمی کنم اما خداوند که به ورد خوانی ما نیاز ندارد یعنی دین تو مثل دین کاتولیکها شده که با پول می توان گناه را خرید .؟خداوند بین دارا و ندار تبعیض قائل می شود ؟اما آن پیرزن گوشش به این حرفها بدهکار نبوده مدام درپی آن است که پولش را به کسی بدهد که ارزان تر قرآن بخواند .اینها را هم می توان جزو دشمنان به حساب آورد .دشمن به دشمنی و مال اندوزی خود ادامه می دهد .خصلت دشمن دشمنی کردن است .این ما هستیم که باید ریشه اش را قطع کنیم . چرا این مشکلات و این گونه استعمارگریها در خاورمیانه رنگ و بویی دیگر دارد , خب مردم این منطقه خود را متعصبانه غرق مذهبی کرده اند که نسبت به آن هیچ آگاهی ندارند و خیلی راحت هم فریب می خورند . آنان که با تاریخ و افتخارات ایران و ایرانی آشنایی دارند باید این آگاهی را به دیگران انتقال داده جایگاه کشورمان در طول تاریخ را برای همگان روشن گردانند . سنگ اندازیهایی در این راه انجام خواهد شد اما باید تلاش کرد . چشم و گوش را باید روی تمام فیک نیوزها و اخبار جعلی وشبکه های خبری وابسته به گلوبالیستها بست . باید دانست که راه اندازی و اداره این بنگاههای خبر پراکنی بسیار هزینه دارد . چه کسانی پشت این تبلیغات هستند ؟دلشان برای ما می سوزد ؟ چه شده در برابر جنایاتی که در ایران می شود سکوت می کنند و خیلی کمرنگ از کنارش می گذرند اما امروز برای اوکراینی که درآن هزاران جنایت و نسل کشی صورت می گرفته و مرکز سلاح بیولوژیکی بوده , دایه مهربان تر از مادر شده اند و پلاسیده ای چون نانسی پلوسی حامی آن جا شده ؟بدانیم که بیگانگانی چون روسیه و چین و امریکای دموکرات و اروپا و..دنیای متحد گلوبالیستی دشمنان ما هستند و در روابط با آنان باید منافع هردو طرف درنظر گرفته شود .باید خود را از چنگال خرافه و خرافه پرستی رها کنیم و اگر این ریشه در نسلی دوانیده که تحت تاثیر 1400 سال پیش و حمله سوسمار خواران هستند و یا نشآت گرفته از مذهبی هستند که 400 سال پیش صفویان برایمان به ارمغان آورده اند باید با این بازدارنده ها هوشمندانه بجنگیم که خیلی سخت است تعصب را از متعصب دورساختن .

بیش از چهل سال است که دشمنان ما درصددنابودی تاریخ پر افتخار میهنمان بوده اند اما غافل ازآنند که حقیقت هرگز نابود نمی شود .درست است که تاریخ از مردم عادی و جزئیات زندگی آنان آن طور که باید و شاید اطلاع دقیق و جامعی نمی دهد و بیشتر به طبقه بالای جامعه پرداخته اما این که کوروش بزرگ خدمتی به یهودیان نموده که هنوز هم به نیکی از او یاد می کنند انسان دوستی و شرافت ایرانیان را نشان می دهد و باید آگاه کنیم ملتمان را که جای آن که سرزمینی را که بسیاری از اراضی آن را خود مسلمین به یهودیان فروخته اند سرزمین اشغالی بنامیم به ایران خود بگوئیم ایران اشغالی و برای راندن اشغالگران از سرزمین خود بجنگیم . دشمن به اشکال مختلف می آید و شناختش بسیار دشوار است ..هنوزهم آنان که به ما ضربه زدند و بارها به ما خیانت کردند دست از توطئه گری بر نمی دارند , هنوز هم مجاهدین خلق چون سال 57 از پهلوی بد می گویند .انگار چشمان خود را نگشوده ندیده اند که یکصد سال پیش شرایط ایران چگونه بوده است . آنان چشمان خود را روی خدمات ارزنده رضا شاه و فرزند خلفش بسته اند .آنان می پندارند که این همه رفاه و آبادانی دوران پهلوی یک شبه به دست آمده و اگر بگوئیم یکی از چهار ستون اصلی بیچارگی و شرایط اسفبار امروز ملت ایران همین گروهک مجاهدین می باشد سخنی به گزاف نگفته ایم .البته هستند انگشت شماری افراد پاک و خالص درمیان آنان که درحالت انفرادی نمی توان به آنها ایرادی گرفت اما راهی که می روند وحرکت اجتماعی آنها اشتباه و بدون پشتوانه وبه ضررایرانیان و با وابستگیست .اگر ملت ایران خرافه پرستیها را رها می کرد اگر با تمام وجود درک می کرد که پهلوی چه کرده دیگر چند نارسایی و نقطه ضعف میان هزاران خدمات ارزنده را علم نمی کرد و این پتک نادانی و ویرانی را بر سر خود نمی کوفت و ایران را به جایی نمی رساند که دوباره ساختنش کاری بخواهد کارستان .

ایرانیها باید بدانند که از قاجار تا پایان پهلوی , ایران چگونه از این رو به آن رو شده در زمینه های مختلف چه اقدامات سازنده ای درکشورمان صورت گرفته است.پل ورسک

یک نمونه اش احداث راه آهن شمال درهشتاد و پنج سال پیش ..وقتی با قطار از دل جنگلهای زیبای مازندران می گذری و عظمت کوههای میان جنگلها و تونلهای کنده شده میان این کوههاوپل ورسک را می بینی این همه زیبایی شگفت انگیز به تحسینت وا می دارد ..دلت می خواهد از ترن پیاده شوی به هر طرف که سجده کنی قبله ایران توست ..به خاک بیفتی خدا را پرستش کنی و رضا شاه را ستایش .دشمنان ایران , دشمنان خدا و رضا شاه هستند و بهتراست بگویم دشمنان خدا ودشمنان رضا شاه , دشمنان ایران هستند .

دشمنان ایران کسانی هستند که جنگلهای زیبا و هیر کانی را نابود می کنند وبرای چند صباحی زندگی حیوانی خود ویلا و کاخ می سازند ..دشمنان ایران این حیوانات هستند وماهایی که اینها را می بینیم و سکوت می کنیم .

وقتی شالیزارهای سرسبز شمال را می بینم وقتی بر لب کشاورززحمتکش شمالی لبخند رضایت از نتایج زحمات و کشت و کارشان را می بینم بر روان پاک محمد رضا شاه آریامهر این مظلوم تاریخ درود می فرستم و ستایشش می کنم و بر روح پیر خرفتی لعنت می فرستم که می گفت ببینید که آن پدر و پسر با ملت چه کردند !سال 1358 تا حدودی آن هم تحت شرایطی خاص آزادیهایی به بعضی مطبوعات و جراید داده شد .آن هم به این خاطر که بسیاری ازگروهکها و کمونیستها و دسته های سیاسی حمایت خود از خمینی را اعلام کرده بودند و رژیم می خواست با این کار تا حدودی آرامشان کرده باجی به آنها بدهد و سر فرصت گردنشان را بزند که همین کار را هم کرد .البته هدف این توطئه گران یعنی گروههای مختلف این بود که سرفرصت حرف خود را به کرسی نشانده و حزب و گروه خود را حاکم بر ایران کنند .دم از دموکراسی هم می زدند و به اصطلاح درجامع دموکراسی زده ایران به تبلیغات و نشر آثار خود پرداخته درحاشیه پیاده روها روزنامه های خود را می فروختند .بیست سی دسته حزب و گروه کنار هم فعالیت می کردند ..و من بارها و بارها وقتی با پدرم ازکنار این جمعیت رد می شدم می دیدم که یا سرگرم بحث سیاسی بی نتیجه هستند یا سر یکی دومتر جا با هم گلاویز شده و انواع و اقسام فحشهای رکیک و فحش خواهر و مادر و بالای 18حواله هم کرده دست به یقه می شدند و یکدیگر را لت و پار می کردند .جنبه این سبک آزادی و استفاده از دموکراسی را نداشتند .این گروه که بیشترشان می خواستند شوروی را حاکم برایران کنند ازدو زاویه دشمن ایران و ایرانی بودند ..یک این که بیگانه پرست بودند و دوم این که نشان دادند که بسیار بی فرهنگ و بی ادب بوده جنبه استفاده از دموکراسی و همین آزادیهای ظاهری هم که به آنها داده شده را ندارند و این در نهایت به ضررملت ایران تمام می شد .

این که مذهب چون خوره به جان مردم ایران افتاده و نمی گذارد عرق ملی و وطن پرستی جلوه های خود را نشان دهد شکی درآن نیست اما باید دید دین و مذهب و تعصب دینی تا چه اندازه و درچه قشری ازجامعه نفوذکرده ..خوشبختانه این 44 سال پایه ها ی عوامفریبی آخوند های انگلیسی بسیار سست گردیده مردم خیلی خیلی کم باورشان می کنند ..ازبه درک واصل شدنشان خوشحال گردیده جشن می گیرند ..از آن جایی که نمی توان مذهب را که درخون و روح مردم ریشه دوانیده ریشه کن کرد یا به سرعت نمی توان این کار را انجام داد باید با نشان دادن دستاورد های آن و اشاره به مفاخرکهن و این که میهن پرستی بر اساس وجدانی پاک و راست کرداری چگونه باعث رشد و توسعه کشور می شود که نمونه آن را در دوران درخشان پهلوی دیده ایم می توان کفه ترازو را به نفع میهن بسیار سنگین تر ساخت چنان چه امروز شاهد آنیم البته این هنوز کافی نیست .جالب این جاست که نظام فاسد اسلامی و سردمداران این نظام خود به دین و مذهب اعتقادی ندارند و اگر تبلیغ دین می کنند به خاطر عوامفریبی و به دست گرفتن رگ خواب مردمیست که سالها از آن ها سواری گرفته اند ..اما این روزها تعداد سواری دهندگان بسیار بسیار کم شده این مافیای حاکم بر ایران را بسیار نگران کرده است .باید با این دشمن هم به خوبی پیکار کرد .

بزرگترین دشمن سکوت است .سکوت

سکوت آنان که دم از میهن پرستی می زنند ..سکوت من و تویی که برای کشورمان قلمفرسایی می کنیم اما با هم اتحاد نداریم .به بغلدستی اعتماد نداریم .دلمان می خواد یکی بیاید و آزادی را برایمان به ارمغان بیاورد .یکی بیاید و فرشته نجاتمان شود و نامش را به عنوان یک قهرمان فریاد بزنیم .اما این بزرگترین دشمنی به خود , به ملت و به وطن خود خواهد بود اگر به آن چه می گوئیم عمل نکنیم و بزدلانه از دیگری انتظار داشته باشیم که در راه آزادی ایران و ایرانی بجنگد . به خدا دشمن بسیار ترسوتراز خود ماست .ما درراه ایران عزیزمان نباید ترسی داشته باشیم .باید یکدل و یکصدا علیه نظام به ظاهر مذهبی , علیه خرافات مذهبی مردم ساده دل , علیه گلوبالیستها ,روسیه و چین و سایر دشمنان ایران بپا خیزیم .جز به ایران و کردار نیک به هیچ نیندیشیم .اگربی تفاوت باشیم اگر سکوت کنیم ما از بدترین دشمنان ایران بدتر خواهیم بود .این که بنویسیم و بگوئیم مشکل این است و آن است , چنین است و چنان است دردی را دوا نمی کند .وطن , امروز مرد عمل و زن عمل می خواهد .باید ریشه این غده سرطانی را خشکانید قبل از این که نابودمان سازد .

نقش اپوزوسیونهای نادان واپوزوسیون

درموارد بسیاری وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که فرستادگان این رژیم درکانالهای مختلف ماهواره ای هستند را هم نباید فراموش کرد که بسیاری فریب حرفهای پرنقش و نگارشان را می خورند و این دشمنان ایران و ایرانی گاه طوری درنقششان غرق می شوند که شاید خودشان هم باورکنند که مخالف رژیم فاشیستی حاکم بر ایران هستند .

ایران من !من هنوزهم نفس می کشم و این نفسهای توست که به من زندگی می بخشد..

ایران من !تو هنوزهم بیداری , هنوزهم نگهبان و نگهدار فرزندان خودهستی ..

ایران من !به دماوند همیشه سربلندت, به خلیج همیشگی پارست , به دشت و دریا و کوه و کویر و جنگل و وجب به وجب خاکت سوگند که بیگانگان ایران ستیز را به زباله دان تاریخ می فرستیم ..

ایران من !به خاک پاک توسوگند , به تخت جمشید مقدس تو , به نقش رستم تو که نماد ایران پرغرورماست سوگند که اشکهایت را می زدائیم وبرلبانت لبخند خشنودی می نشانیم .

ایران من !خون سرخ دلاوران تاریخ , همچنان سبزت داشته است قسم به خون پدران که پسران راهشان را تا نابودی آخرین دشمن ایران ستیز ادامه می دهند ..

ایران من !گاه به خود می گویم کاش نمی بودم و اشکهایت را نمی دیدم اما با خود پیمان می بندم که بمانم و بجنگم تا اشکهای آن که اشکهایت را درآورده ببینم .

ایران من !قلب من همچنان برای تو می تپد و من امروز و فردای تو را سبز سبزمی خواهم .دلم گرفته ازآنان که با نام تو نان می خورند ودم از دین و انسانیت می زنند و آب و خاکت را مفت می بخشند . دلم می گیرد از روبه صفتان گرگ مسلکی که از درنده خویی خسته نمی گردند .

ایران من !اشکهایم را ببین !فرزندانت همچنان برای تومی جنگند ونگاهم به فردائیست که همه با هم آزادی و آبادی تو را جشن بگیریم .

ایران من !خورشیدتو!ایران من

آفتاب سرزمین من !می گوید که نوربر تاریکی پیروزاست و من جزنورو روشنی امید هیچ نمی بینم و تو بزرگترین میراثی که برای فرزندانت به ارمغان گذاشته ای و می گذاری جز شرافت , راستی و وجدان پاک چه می تواند باشد ؟

ایران من !ما رویندگان از خاکت و پرستندگان تو باتو پیمان می بندیم و باید که ببندیم که با هم متحد باشیم , خودخواهیها , زیاده خواهیها و خودبرتربینی ها را رها کرده هوشیارانه با دشمنانمان بجنگیم .پندارنیک , گفتار نیک و کردار نیک .. سیاست وکیاست نیک هم می خواهد .آری بزرگترین دشمن ایران و ایرانی را باید نخست دروجود خود نابود سازیم که اگر چنین کنیم به خوبی دشمنان دیگر را خواهیم شناخت و بسیار آسان تر ازآن چه تصورش را کنیم نابودشان خواهیم ساخت ویکی ازدلایلی که هنوز نتوانسته ایم به هدفمان برسیم این است که نتوانسته ایم خود را بسازیم تا دشمن را بسوزانیم ..اما آن روزبسیار نزدیک است چون ایرانی وطن پرست با تمام وجود رهایی می خواهد ..رهایی ازدشمن درون و رهایی از دشمنان داخلی و خارجی ..به امید آزادی ایران و ایرانی و رسیدن روزهای خوشی که نزدیک تر از نفسهای ما به ماست . پاینده باشید ..جاوید شاه !برقرارباد رژیم پادشاهی درایران همیشه استوارمان !..پایان

نویسنده : نادرایرانی

8 فروردین 2581 شاهنشاهی