آغاز یک انقلاب بزرگ در علم تغذیه
زندهخواري، نه مردهخواري
مرگ بر «پخت و پز»
اشخاصی که غذاي مرده میخورند، مرده خوارند.
غذاي بیجان یعنی بیماري و مرگ، غذاي جاندار
یعنی سلامتی کامل و طول عمر.
مردهخواران گمراه در آشپزخانه غذا نمیپزند،
بلکه بیماري میپزند.
پخت و پز کلیهي مواد حیاتی را که بدن انسان
احتیاج دارد در غذاي طبیعی میسوزاند و آن را به
یک مادهي سمی و بیماريزا تبدیل مینماید.
میل براي غذاي مرده گرسنگی حقیقی نیست بلکه
اشتهاي کاذب است که یک معتاد براي مواد سمی
احساس میکند.
با ختم مردهخواري یک عصر وحشتناك به پایان
میرسد.
با آغاز زندهخواري یک عصر مبارك شروع
میشود.
در عصر مردهخواري هیچ کس به پیري طبیعی
نمیرسد، همه در نتیجه بیماريها تلف میشوند.
در عصر زندهخواري هیچ کس در نتیجهي بیماري
نخواهد مرد، همه به پیري خواهند رسید و این پیـري
کی میرسـد؟ 200 یـا 300 سـال بعـد؟ هـیچ کـس
نمیداند، زیرا نمونهي آن هنوز دیده نشده.
دیوانگان خطرناك و دشمنان بشریت هستند آن
کسانی که مردم را با خطر افسانهاي «کمبود مواد
غذایی» و «ازدیاد جمعیت» میترسانند.

دانلود کتاب جناب آرشاویر آوانسیان