به سوی تمدن بزرگ چه بود؟ مستندی از ملی گرایان مردم گرا

در این مستند که با حرکت کارگروه رسانه ملی گرایان مردم گرا ساخته شده است به سوی تمدن بزرگ را بررسی و با بهره گیری از قسمت های کتاب شاهنشاه آنها را بیان میکند. لطفا در انتشار این مستند کوشا باشید. ملی گرایان مردم گرا برای مردم برای ایران