در این برنامه به این موضوعات زیر پرداخته خواهد شد:
1- حکم اعدام نوید افکاری کشتی گیر کشورمان از استان فارس
2- خودکشی سینا ربیعی کسی که اتهام تجاوز توسط فمنیست ها به او زده شده بود

https://www.youtube.com/watch?v=HKR1wHLbSz8