موضوعات این برنامه:

زلزله ازمیر ترکیه      https://rb.gy/15nxif
دزدی از علی دایی
تظاهرات یاران در ژنو سوئیس
تونسی که سر سه نفر دیگر در فرانسه را برید آیین رحمانی اسلام

https://www.youtube.com/watch?v=m3rVhxQyO94