موضوعات این برنامه:

انتخابات آمریکا، 

سرنوشت تقلب در آن،

درباره واکسن و ویروس کرونا

https://www.youtube.com/watch?v=vfa_hzjoDCE&t=3076s