موضوعات:

گفتگویی با دکتر سعید سکویی از اساتید و پیشکسوتان مبارزات با جمهوری فاسد اسلامی آخوندی

https://www.youtube.com/watch?v=qQs_fhTIkzc