موضوعات:

ششم ژانویه مقابل سفارت آمریکا،

“مثلا” داوطلب شدن دختر محمد مخبر (رئیس ستاد فرمان اجرایی امام)، طیبه مخبر برای تزریق واکسن کرونا روسی یا چینی (ویتامین ب 12)،

داک داک گو، جستجوگر کاملا آزاد بدون تسلط گلوبالیستها   https://duckduckgo.com/ ،

https://www.youtube.com/watch?v=jL68kZ4gWKk