در زمان هخامنشیان، از گونه ای دستگاه چاپ به شکل استوانه بهر برداری می شد که نمونه ای آن در موزه لوور پاریس می باشد. بر روی این استوانه نماد هخامنشی و نوشته هایی به خط میخی، کنده کاری شده است. یک صفحه سنگی هم به پهنا و به درازای گرداگرد همان استوانه وجود دارد که بر روی آن، پارچه یا پوست آماده شده را می گستردند و استوانه ی مرکب اندود را روی آن می چرخاندند و بدین سان، فرمان ها و نوشته ها چاپ می گردید و به سراسر کشور فرستاده میشد. افزون بر آن، اعلامیه حقوق بشر کورش بزرگ، و نیز مهر های گوناگون به شکل استوانه ای بوده و گویای آن است که برای چاپ و تکثیر از این شکل بهره گیری می کردند.
برگرفته از کتاب : رازهای ایران زمین از استاد امید عطایی فرد
طرح: از نوش از یاران ملی گرایان مردم گرا