شرکت در انتخابات رژیم جمهوری اسلامی

✔️تنها بابررسی سه دوره ۸ساله انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی به پاسخ این سوال پی میبریم

🟢سال۷۶خاتمی باشعارجامعه مدنی و توسعه سیاسی تنور انتخابات راگرم کرد وماملت همیشه در صحنه باحضور دهها میلیونی به امید تغییر شرایط خفقان به صندوق های رأی یورش بردیم وبامشارکت بالای۷۵درصدی وشاید۸۵درصدی اورا بعنوان رئیس جمهوری که طبقه متوسط را نمایندگی میکرد برگزیدیم و منتظر توسعه سیاسی وتشکیل جامعه مدنی ماندیم و امیدوارانه تلاش کردیم با برگزاری میتینگ ها و جلسات گفتگو نشاط سیاسی رابه جامعه برگردانیم وازحقوق شهروندی برخوردار شویم اما یکی دوماه نگذشت که آرزوهایمان رنگ باخت وبا چماق گروههای فشار وسرکوب نیروی های بسیجی روبرو شدیم.قتلهای زنجیره ای اتفاق افتاد،به کوی دانشگاه حمله شد،مخالفان رژیم شناسایی ودستگیرشدند وباحکم حکومتی خامنه ای در مطبوعات نیمه آزاد تخته شد و نهایتا خاتمی اعلام کرد من تدارکاتچی حکومت بودم ……

⚫️سال۸۴میمونی بنام احمدی نژاد راباشعار نفت سرسفره مردم می آوریم عَلَم کردند و بازهم امت همیشه در صحنه به صندوق های رأی حمله کرده تاسهم نفت را زودتر از بقیه بگیرند اما بعدازانتخابات امت همیشه در صحنه خس و خاشاک نامیده شدند و نتنها نفتی برسرسفرنیامد که با افزایش درآمد ناشی ازنفت به اذن رهبر پولهای نفت روانه آتش افروزی درخاورمیانه،ترور وآدمکشی شد ورژیم جمهوری اسلامی با نیزه هسته ای جوجامعه راامنیتی اعلام کرد وبا هدیه تحریم به رأی دهندگان،گرسنگی به جای نفت سفرۀ مردم رارنگین نمود و خامنه ای با جمله نظراحمدی نژاد یعنی نظر من به حماقت توده های رأی دهنده ریشخند زدودرنهایت احمدی نژاد اعلام کرد دولت من اختیاری نداشت….

رأی من در سرنوشت وآینده من تاثیر مثبت دارد یامنفی

🟣سال۹۲بعد از کلی سرکوب وگرسنگی وتحریم بازی دیگر شروع شد و اینبار روحانی راباشعار لغوتحریم و رونق کسب و کار علم کردند و قبل از انتخابات ماراملت شریف وبزرگ نامیدندومردم خسته ازتحقیر وبی رمق ازگرسنگی‌را به امید شکوفایی اقتصادی وحقوق شهروندی پای صندوق رأی کشاندند و پس از انتخابات بابرجامشان میلیاردها دلار را آزاد کردند اما بجای رونق کسب و کار و سیرکردن شکم مردم دلارها راروانه لبنان،عراق،سوریه ویمن نموده وبجایش باگران کردن بنزین کشتار آبان راه انداختند و با بورس جیب مردم راخالی نموده و درنهایت صدای ظریف را برای ماتحفه آوردند که بگوید میدان وولی أمرش نگذاشتند رونقی اتفاق بیفتد….
بررسی این سه دوره نشان میدهد که سیرک انتخابات در جمهوری اسلامی باوجود ولی فقیه وسپاه عقیم است.

پس از۴۳سال سواری دادن به آخوند وپاسدار آیا من وما سرعقل آمده وگول بازی انتخابات رژیم رانمیخوریم یا بازهم آماده سواری دادنیم وبا رأی مجدد به استحمار مان ادامه میدهیم؟؟
🚨هموطن رأی من وتودررژیم اسلامی پشیزی ارزش ندارد که هیچ حتی رأی ما پتکی شده وبرسرمان کوبیده اند……دیگر حماقت واستحماربس است.