تاثیر واکسن کووید ۱۹:حقیقت یا فریب

تاثیر واکسن کووید ۱۹:حقیقت یا فریب
۲۱ ماه از روزی که کووید ۱۹ به عنوان یک همه گیری جهانی معرفی گشت میگذرد و از آن روز تا به حال ساخت یک
واکسن موثر همواره مرکز بحث و توجه منابع رسمی و غیر رسمی بوده است. بالاخره تعدادی محدود واکسن از طریق
سازمان ها و شرکت و ها و دولت های مختلف پس از یکسال از معرفی کووید ساخته شدند.در پایین اسامی واکسن هایی
. که توسط سازمان جهانی بهداشت تایید شده اند رو فهزست کرده ایم
1. The Pfizer/BioNTech Comirnaty, 31 December 2020.
2. The SII/COVISHIELD and AstraZeneca/AZD1222 vaccines, 16 February 2021.
3. The Janssen/Ad26.COV 2.S developed by Johnson & Johnson, 12 March 2021.
4. The Moderna COVID-19 vaccine (mRNA 1273), 30 April 2021.
5. The Sinopharm COVID-19 vaccine, 7 May 2021.
6. The Sinovac-CoronaVac, 1 June 2021.
7. The Bharat Biotech BBV152 COVAXIN vaccine, 3 November 2021.

در این مقاله کوتاه قصد داریم تاثیر واکسینه کردن در کشور جبل الطارق و ایالت متحده آمریکا رو مقایسه کنیم. جبل .
الطارق کشوریست با جمعتی در حدود ۴۰ هزار نفر واقع در اروپا. تمام جمعیت این کشور دو دوز واکسن را دریافت کرده
اند و چیزی در حدود ۳۰ هزار نفر نیز دوز بوستر یا دوز سوم را نیز دریافت کرده اند. به نمودار ۱ درپایین نوشته توجه
کنید
نموادر۱:آمار واکسن در کشور جبل الطارق

جدا از تمام تاکید و اصرار هایی که غالبا کشور های سوسیالیستی و حزب دموکرات امریکا در جهان دارند مبنی بر این که کووید ۱۹ در کشور
های کاملا واکسینه شده به به پایان می رسد  و از طریق زور و اجبار و قوانین قصد دارند تمام جمعیتشان را کاملا
واکسینه کنند ما شاهد دیده شدن ۶۰مورد ابتلای جدید به ویروس کووید دیروز مورخ ۲۳ دسامبر در این کشور هستیم و
2 , . این آمار روند کاملا افزایشی دارد. به نمودار ۲ توجه کنید

نمودار :۲ ابتلاهای جدید به ویروس کووید در کشور جبل الطارق

حال پرسش این است که چرا یک جامعه کاملا کاملا واکسینه شده نه تنها به ویروس کووید آلوده میشود بلکه آن را به
دیگر افراد واکسینه شده و نشده نیز انتقال دهد.این پرسش بسیار مهمی است که هیچ گاه توسط حامیان و توسعه دهندگان
واکسن به آن پاسخی داده نشده است. این آمار و ارقام با ادعای پشتیبانان واکسن که می گویند فرد واکسینه شده می تواند
آلوده شود اما به دیگران انتقال نمی دهند کاملا در تناقض هستند. از همه مهم تر شرایط و موقعیت همه گیری هنوز در جبل
الطارق در جریان است.با توجه به داده های بالا ضریب همه گیری کوید ۱۹ در یک جامعه کاملا واکسینه شده که در
تحقیق ما جبل الطارق است برابر با
60/40,000= 0.0015
لذا ضریب تاثیر گذاری فوق تنها در یک جامعه کاملا واکسینه شده ای که اکثریت آنها دوز بوستر را نیز دریافت کرده
اند قابل دستیابی است در حالی که این عدد و ضریب با توجه به ادعا های حامیان و توسعه دهندگان واکسن می بایستی
صفر باشد و تا به حال هیچ یک توضیح نداده اند که چرا؟ آن ها تنها بر روی یک نظریه و ایدئولوژی اشتباه پا فشاری
میکنند و قصد دستیابی به آن از طریق فشار و اجبار و قوانین را دارند.

حال بیاییم به کشور آمریکا نگاهی بیندازیم که تنها ۶۱ درصد از حمعیت آن کاملا واکسینه شده اند و کمتر از ۲۰ درصد
دوز بوستر را دریافت کرده اند.به نمودار ۳ توجه کنید

تاثیر واکسن کووید ۱۹:حقیقت یا فریب

نمودار :۳ آمار واکسینه شدگان در آمریکا
می بینیم که دولت بایدن از طریق قوانین و زور و اجبار و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به خصوص در ایام
کریسمس در صدد دستیابی به یک جامعه ۱۰۰ درصد واکسینه شده است. فرض کنیم آن ها به هدفشان دست پیدا کنند و تمام
آمریکایی زا بتوانند واکسینه کنند بنابرین آن ها باید بتوانند به نقطه ایده آل که ضریب آلودگی به ویروس 0015.0است
برسند با استناد به ضریب فوق در یک شرایط ایده آل با یک جامعه کاملا واکسینه شده تعداد مبتلایان جدید به کووید ۱۹ در
502,500=0.0015×335,000,000برابر باید دسامبر ۲۳ تاریخ
نفر باشد
حال بیایید ببینیم عدد واقعی تعداد ابتلاهای جدید در آمریکا با جمیعیتی ۶۱ درصد کاملا واکسینه شده و کمتر از ۲۰ درصد
دریافت کننده دوز بوستر چقدر است

تاثیر واکسن کووید ۱۹:حقیقت یا فریب

نمواد چهارم:تعداد مبتلایان جدید کوید در آمریکا
با توجه به نمودار چهارم می بینیم تعداد ابتلاهای جدید برابر با 032,265 نفر در تاریخ ۲۳ دسامبر است و میانگین ۷
روز مبتلایان جدید روزانه برابر با 469,188نفر است.
با مقایسه تعداد مبتلایان جدید در جبل الطارق و آمریکا نه تنها بیشتر از 500,502مبتلای جدید مشاهده نمیکنیم)شرایط ایده
آل با جامعه ای کاملا واکسینه شده(بلکه نصف این عدد رو در شرایط حقیقی و حال حاضر با جامعه ای ۶۱ درصد
واکسینه شده مشاهده میکنیم)
مشاهدات اینجانب با تکیه و استناد به آمار های دقیق و واقعی و حقایق موجود کاملا با ادعاهای پشتیبانان واکسن که می
گویند به ازای هر فرد واکسنه شده جدید یک نفر آز آمار مبتالیان جدید کاهش می یابد کاملا در تناقض اند. موضوع شوکه
کننده اینجاست که هیچ یک از حامیان واکسن تا به حال در باره به این موضوع صحبتی نکرده اند و در برابر آن موضعی
نگرفته و احتمالا نخواهند گرفت
لذا به عنوان نتیجه این پروپاگاندا و بمباران های رسانه ای حول بحث واکسینه کردن و مجبور کردن افراد تا این کار را
انجام دهند یک فریب بیش نیست بخصوص وقتی می بینیم که آن ها اصلا در باره پیشرفت ها در درمان کووید ۱۹ نظیر
تزریق رمدسیویر،استفاده از داروی آیور مکتین یا آنتی بادی های مونو کلونال صحبتی نمیکنند. من معتقد هستم مقامات
فاسد دولت ها به هیچ وجه دغدغه سلامت انسان ها رو ندارند و صرفا دنبال یک برنامه ای هستند که بتوانند از طریق آن
زندگی آن ها رو تحت کنترل خود قرار دهند و در این میان ثروت و قدرت بیشتری بدست بیاورند به بیانی دیگر آن ها
مسئله کووید ر ا نه به خاطر سلامت مردم بلکه فقط به منظور منافع شخصی سیاسی میکنند

مقاله ای از چشمه چغور سیاه

از یاران ملی گرایان مردم گرا