شما پیروزشده اید

قیام ایراندوستان

شما پیروزشده اید شما از جان و هستی خود گذشته اید . شما غیرت و شجاعت ایرانی را نشان داده اید . نشان داده اید که اگر پدرانتان اشتباه کرده اند تکرار و تسلیم درذات شما نیست و این ناشی از میهن پرستی و انساندوستی شماست . نشان داده اید که نان را به نرخ روز نمی خورید , زیر بار ستم نمی روید , برای شیطان و شیطان صفتان دریوزه دولا و راست نمی شوید و کمر دربرابر مشکلات زندگی خم نمی کنید .
شما پیروزید حتی اگر به این زودیها یعنی همین فرداو پس فردا نابودی شیطان و اشغالگران وطن را نبینیم .
شما پیروزشده اید چون ثابت کرده اید تا به هدف خود نرسید از پای نمی نشنید .ایران و ایرانی به شما افتخارمی کند اصلا ایرانی کنار شما و با شما یکدل و یکصدا برای محو دشمنان ایران می جنگد .
چراساکت بنشینیم ؟جنگلها را نابودکرده اند ؟آبها را خشکانده اند ؟سرمایه ها را به غارت برده اند ؟خاکها را می فروشند .. جنایتها می کنند .دزدیهایشان پایانی ندارد ..چرا ساکت بنشینیم وقتی که شما جوانان این آب و خاک, بهترین دوران زندگی خود را وقف آزادی و رهایی خود و ملت و کشور خود کرده اید .
شما پیروز شده اید چون نشان داده اید که برای جبران اشتباه پدران خود از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید .اگر نسل 57 , ما را به قهقرا برده است شما تمام آن عقب نشینی ها را جبران نموده اید و نشان داده اید که خون ایرانی و خون نسل پاک آریا دررگهایتان جاریست , خون همانهایی که تا آخرین نفس از جان و مال و ناموس خود دفاع کرده و کشور به حرامزادگان بیگانه ندادند .
دلم می گیرد , دلم می سوزد که همین پست فطرتان و بی شرمهایی که سینما رکسها آتش زده اند تا خواسته های کثیفشان را به همان سمتی هدایت کنند که می خواهند , امروز میان شما نفوذ کرده اند و اماکن عمومی را آتش می زنند که بگویند کار شما مبارزین است . باید هوشیار باشید و اجازه خود نمایی و عرض اندام به آنان ندهید و مردم هم باید بیدار و هوشیار باشند .
یکی از این روزها کنارتان بودم هیجان زده , امید وار و دلخوش به آینده بودید . کدامین گلوله دلش می آید بر قلب پاک و مهربانتان بنشیند ؟ چه کسی می تواند حس پاک و صداقت و سادگی شما رااحساس کند و کنارتان نباشد؟
شما پیروز شده اید چون که نسل گذشته را بیدارکرده اید . نسلی را که ویرانی آفریده است و شما آمده اید تا خط بطلانی برآن ویرانیها بکشید تا بگوئید که دیگر نگوئیم این بازی سرنوشت است و باید با قسمتمان بسازیم که قسمت آن چیزیست که خود می سازیم نه آن که قسمت , ما را بسازد .
شما پیروزشده اید چون شکست برایتان معنایی ندارد , چون فردا و آینده را روشن می بینید چون می دانید که هستی و زندگی برای شما هم هست و آن که ما را آفریده عزیز دردانگانی ندارد که تمام هستی خود را تقدیم آنان بدارد . شما به تن پوشندگان جامه تزویر را رسوا کرده اید .
بیدارشوید ای آنان که هنوز خفته اید !ببیند که جوانان وطن امروز مایه غرور ایران و ایرانی گشته اند و ازجان مایه می گذارند . بیدارشوید که اگر چنین نکنید درخواب, شما را به خوابی تا صدای رستاخیز می سپارند . شما پیروزشده اید چون به صدای گلوله می خندید و فریاد آزادی سرمی دهید . فریاد شما از هر صدایی رساتر است . امروز دنیا به شما افتخار می کند و مام وطن به شما می نازد .
شما پیروزشده اید چون که درفرهنگ شما شکست مفهومی ندارد .

پیروزی
شما پیروز شده اید که نه از نام دشمن هراسی دارید و نه از هیبت پوشالی او که بسیاری از این غارتگران برای خود غولی ساخته اند وشما زنان قهرمان , پا به پای مردان وطن برای آزادی ایران و ایرانی می جنگید چرا به شما افتخار نکنیم ؟که حجابها درآتش انداخته اید تا تزویرها و دورنگیها را زیر خورشیدحقیقت وآسمان آبی یکرنگیها آشکارسازید . چرا با غرور ایرانی به استقبال فردا و فرداها نرویم ؟
شما پیروزشده اید چون که فردا از آن شماست همین امروزهم از آن شماست .هرذره از خاک این وطن به شما می نازد , تخت جمشید ما , پاسارگاد ما , دریای پارس به شما می نازد . فریاد شما صدای گلوله ها را درنطفه خفه خواهد کرد و تاریخ سازخواهد شد که تاریخ سازشده است .
درهای امید بازشده است .عدالت و آزادی , عشق و احساس و انسانیت و همدلی لبخند می زنند و آرام زمزمه می کنند که شما پیروز شده اید .هرچه بشود شما پیروزشده اید . سینه های مالامال از عشق به وطن رادربرابر ستم اهریمنان بی شرم پست فطرت , سپرکرده اید و از این که خون سرختان رابرای وطنی سبز به خاک میهن بسپارید بیمی به خود راه نداده اید.

شما پیروزشده اید چون که شورجوانی و عشق به میهن و راهی که درآن گام نهاده اید معنای شکست را نمی داند .اهریمنان , خوارتر و پست تر و زبون تر و شکننده تراز آنند که می پنداریم. پس بتازید و برجسم و جان تازیان صفتان بی رحم و مروت تازیانه زنید که اگرچنین نکنید تاریخ 57 تکرارخواهد شد و دشمن تنها زبان زور را می فهمد و این را رضا شاه بزرگ پیش و بیش از هرکس دیگری می دانست ..
شما پیروزشده اید ای دلاوران !ای مهربانان !این را تمام دنیا می گوید ..شما پیروزشده اید ..شما پیروزشده اید ..پایان

نویسنده : نادرایرانی
به مناسبت قیام ایراندوستان برای آزادی ایران و ایرانی
پنجم مهرماه 2581شاهنشاهی