کوروش ! چرا هنوز هم از تو یاد می کنیم ! هنوز هم تو را سمبل غرور و افتخارات ملی و میهنی خود می دانیم ؟ چرا ایران مقدسمان را با نام تو و یاد تو زنده می دانیم ..آخرهیچ کس چون تو نشد ..

کوروش

هیچ کس جون تو عدالت را به خانه های این ملت نیاورد و ابر های تیره نابسامانی ها را ازپیش روی خورشید حقیقت بر نداشت .
کوروش ! روزگاری سرزمین تو سرزمین فرشتگان بوده است . شیاطین پنهان حرفی برای گفتن نداشتند ..امروزفرشتگان پنهان خفته اند و این شیاطین هستند که چون کوروشی نمی بینند دمهایشان را درآورده با سمهایشان خاک به آسمان سرزمین مقدسمان پاشیده اند . می نویسم از تو چون نوشتنی هستی ..می گویم از تو چون گفتنی هستی و می خوانم تو را و می خواهم تو را چون که ماندنی هستی .. حتی نام تو , یاد تو به ما قدرت می دهد .. نام تو لرزه بر اندام دشمنی می اندازد که به بهانه دین , دنیای ما را هم ویران نموده دست از غارتگری و چپاول سرمایه های ملی وملت برنمی دارد . این نبود آن میراثی که برای ما گذاشته ای . درست است که بعد از تو امانتداران زیادی آمده اند و رفته اند اما ما باید خود را امانت دارکوروش بزرگ بدانیم تا برای رساندن ایران عزیزمان به روزگار پر غرور و پر افتخار کهن بکوشیم . هرچند کاریست بس دشوار .. ولی باید کوشید باید جنگید باید مبارزه کرد و نا امید نشد .. همان درسی که توکورش نازنین به ما داده ای ..تلاش , مبارزه , استقامت و نا امید نشدن تا آخرین لحظه , تا آخرین نفس برای رهایی از قفس .. برای رهایی ازقفسی که خود به دشمن اجازه ساختن آن را داده ایم , رهایی از تارهای عنکبوتی که خود بر جای ایستاده حرکتی نداشته ایم تا عنکبوتیان پلید تارها را دورمان بتنند و برای رهایی از زالوهایی که خود دعوتشان کرده ایم که خونمان را بمکند …زالوهایی که درحال ترکیدنند اما هنوز احساس سیری نمی کنند و به زودی اسیر جبر تاریخ خواهند شد و جایی جز زباله دانی آن نخواهند داشت .
کوروش بنیانگذار امپراطوری بزرگ و گسترده ایران است و توسعه دهنده فرهنگ شهر نشینی و تحولات عظیم اجتماعی …پادشاهی که می دانست زمان محبت و گاه خشونت را … مردی که با اسرا به مهربانی رفتار می کرد ..پس از فتح بابل اسرای یهود را آزاد ساخت ..کوروش برای پیروان ادیان دیگر ارزش و احترام قائل بود ..پس از فتح بابل به معبد مردوک رفت و برای احترام به آنان به خدایشان احترام گذاشته همان جا تاچگذاری کرد .
کوروش پایه گذار سیستم استخدام دولتی در ایران و دریافت حقوق باز نشستگی بود . او موسس اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران بود که در شهر شوش ساخته شد .کوروش بنیانگذار حقوق بشراست از منشور کوروش کبیر به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر یاد می شود .. اما گروههای در حقیقت مخالف او یعنی گروههای ضد انسانی با این امر موافق نبوده به نوعی قصدکم رنگ جلوه دادن اقدامات کوروش رادارند .. محبت و مهربانی این پادشاه بزرگ را با این توجیه که او کشور گشا بوده و این امر جنگ و خونریزی های بسیاری به همراه داشته به زیر سوال می برند .. اما کوروش پس از فتوحات با مردم و حتی زمامداران سرزمین های مغلوب با مهربانی و عطوفت برخورد کرده دنیا از او به عنوان نادری یاد می کند که ایران با وجود او ایران شد و با نام او پرآوازه . او توانست اقوام مختلف ایرانی را با یکدیگر متحد سازد .

اتحاد

چرا نام او لرزه بر اندام دشمنان این آب و خاک و اشغالگرانی می اندازد که چهل سال است دست از غارتگری و اسلام ستیزی و انسان ستیزی برنمی دارند ؟ به مخالفین کوروش و شخصیت آنان بنگرید … تا به حال چه دردی ازملت دواکرده اند ؟! چه حرکت کوروشی انجام داده اند که خدا و خلق ازآنان راضی باشد ؟! جزتظاهر به دینداری از بی دینان حاکم پس از انقلاب چه دیده ایم ؟! کاش ما ایرانیان علاوه بر نازیدن به افتخارات کهن درپی افتخارآفرینی های تازه ای باشیم که دنیا حساب تازه ای برایمان بگشاید و ستمدیدگان جهان به ما افتخارکنند که ما مردمی از نسل کوروش هستیم مردی که متعلق به سرزمین ما بوده است ..کوروش !هیچ کس چون تو نشد همه ازتو گفتند و نوشتند ..اما هیچ کس نتوانست چون توشود ..توچه نیک می دانستی راه حکومت بردلها را ..اما امروز کسی نمی خواهد بر دلها حکومت کند .. کسی ازاین دریوزگان جاه طلب دنیاپرست زاهدنما و ریاکاربه دنبال عشق نیست ..کسی از این کوردلان سنگدل , محبت ورزیدن را نمی خواهد … عشق و محبت , همان کیمیایی که هیچ کس ازاین روبه صفتان قدرآن رانمی داند . کوروش هرروز روزتوست اما امروز را به نام توگذاشته اند و من هربار درچنین روزی گفته ام بازمی گویم کوروش بیدارشو! زیرا که ماخفته ایم .. کوروش بیدارشو ! زیراکه ما خفته ایم . …. پایان
نویسنده : نادرایرانی
بزرگداشت کوروش بزرگ 7آبان 2576