در روزهای ۲۴؛۲۵ و ۲۶ آبان ماه تعداد زیادی از هموطنان درون مرز اعلام آمادگی برای حضور در خیابان ها و میادین اصلی شهرها کرده اند اینبار اما روی سخن ما با قشر خاکستری تماشاگر و

قشر خاکستری همیشه منتظر

همیشه منتظر و همیشه معترض اما بی تفاوت است که نظاره گر کشته شدن جوانان هستند و با وجود مخالفت با آخوند اقدام خاصی انجام نمیدهند. روی سخن با رانندگان کامیون و تریلی هاست آیا شما فراموش کردید همین مردم در اعتراض های شما به کم بودن دستمزد کنار شما قرار گرفتند الان شما خون فرزندان ایران را در خیابان میبرید و باز برای آخوند بارکشی میکنید و سوخت می‌رسانید ؟
‏اکنون که نیاز هست در کنار مردم باشید نان شب و قسط را بهانه کردید ؟ مگر یک ماه دست از کار کشیدن و فروپاشی سیستم آخوندی سخت تر از عمری حمالی برای آخوند است؟ روی سخنم با معلمین و بازنشسته هایی است که مدام از وضعیت معیشتی گله میکنند فراموش کردید که چه میزان در کنار شما بودیم؟
یا خبرهای اعتراضهایتان را پوشش دادیم؟ اکنون اگر در خانه نشستن را ترجیح دهید و به صف اعتراضات جوانان دلاور ایران نپیوندید فردا حق ناله و گلایه از وضعیت معیشتی را ندارید چون دیگر کسی کنار شما نخواهند ماند. روی سخن با قشر خاکستری ای است در نهانی صدها فحش به آخوند می‌دهد و مدام به اقوام خارج کشور خود پیام می‌دهند که میخواهیم از این خراب شده برویم! اما حاضر نیستند برای آزاد شدن همین به اصطلاح خراب شده کاری از خود انجام دهند. اکنون که فرصت پیش آمده با جوانان ایران باشید وگرنه در خارج کشور با بودن حکومت آخوندی دیگر برای شما جایی نخواهد بود همانطور که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان یک نفر پناهنده افغانستانی در کشور های دیگر ثبت نام نمی‌کنند و حتی راههای مهاجرت یکی پس از دیگری بسته میشوند.
روی سخن با کارگرانی است که محتاج نان شب هستند ولی باز برای آخوند بردگی میکنند. یک ماه دست از بردگی بکشید و به صفوف مبارزات بپیوندید و در عوض در ایران آزاد شرافتمندانه و با حقوقی مناسب زندگی کنید.

امروز این قشر خاکستری بخواهد فقط تماشاچی و نظاره گر باشد اگر آخوند باقی ماند حق هیچگونه گلایه نیست چون دیگر کسی از شما حمایت نخواهد کرد. فرصت بزرگی برای نجات ایجاد شده از آن استفاده کنید
امیدواریم در این انتهای راه شاهد حضور بزرگ برای یک وداع تاریخی با حکومت آخوندی باشیم.

با سپاس
مهدی میرقادری
۲۲ آبان ۲۵۸۱ شاهنشاهی