زادروز شاهنشاه آریامهر

توهمیشه زنده ای توهرگزنمی میری وطن پرستانی که برای میهن خود و سربلندی آن می کوشند و می جنگند هرگز نمی میرند .روزتولدت را گرامی می داریم روزی که کاش تکرارمی شد !
شاهنشاه ما !پادشاه بزرگوار و ایران ساز و مردم نواز ما این روزها هرساعت و هرلحظه به دنیا می آید و بیشتر ما ملت ایران به خصوص قشر ناسپاس 57 را در این حسرت و پشیمانی فرومی برد که چگونه به داشته های خود پشت کرده اند .
اگرامروزطالبانهای شیعه چون طالبانهای تسنن نمی توانند سیطره خود را بر ملت شریف و انقلابی ما دیکته نمایند علتش خدمات ارزنده و شایستگیها و شایسته پروریهای شاهنشاه آریامهر بوده که ایران را به شکلی ساخته که هنوز هم آثار و آبادانیهای او را می بینیم .هرچند نتوانست اکثریت جامعه را از تحجر فکری و مذهبی و اعتقاداتی که او را به بیراهه می کشاند برهاند .این امر زمان می برد و شاید اندک اشتباه شاهنشاه این بود که بسیار جلوتر از زمان خود با ملت سخن می گفت . فکرمی کرد ملت درکش می کند و ملت درک می کند که چگونه کشور ایران در دو دوره پهلوی از این رو به آن رو شده و در زمینه های گوناگون علمی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پیشرفت کرده است . دشمنان غربی و حتی شرقی که می خواستند خود را بر جهان دیکته کنند ازآخرین فرصتهای خود استفاده کرده تا بتوانند ما را از داشتن چنین نعمت خدادادی محروم کنند که هنوز هم اثرات این ناسپاسی درجای جای ایران زمین مشهوداست
.ارتجاع سرخ و سیاه یعنی روشنفکران تاریک فکرو احمقهای مذهبی که هردو را می شد درگروه احمقها جای داد به همراه زرنگهای غارتگر آن چنان کردند که آثارش را امروزمی بینیم .اگر بگوئیم دولتهای غربی درانتظارمعجزه ای بودند تا از رژیم پهلوی خلاص شوند سخنی به گزاف نگفته ایم .این تکرارها یعنی اعتراف به اشتباهات را بازهم باید تکرار کرد . تکرار و تکرار و تکرار تا دیگر از همان سوراخ گزیده نشویم .
چه بایدکرد !چاره ای نیست .شاید درست باشد که تقصیرها را به گردن بیگانگان بیندازیم اما تا پذیرش فکری شورشیان به اصطلاح ایرانی 57 نمی بود هرگز جیمی کارترها با مشاورانی چون بایدنها همراه با گلوبالیستها موفق نمی شدند که ایران و ایرانی را به خاک سیاه بنشانند .
چهارم آبان زادروزمردیست که رفاه را برای همه ایرانیان می خواست و می خواست که ایران را به درجه ای از پیشرفت و بزرگی برساند که همگان حیرت زده شوند از همین روی او شفاف بود و صادقانه با مردم خود سخن می گفت و آنها را درکم و کیف فعالیتهای خود قرارمی داد , با این تصور که درکش می کنند .افسوس و هزاران افسوس که مرتجعین و مرموزها انگشت روی بعضی نقطه ضعفها گذاشته آن چنان بزرگش می کردند که انگار پهلوی جزآن کار دیگری نکرده است انگار پهلوی جز برگزاری جشن دوهزارو پانصد ساله شاهنشاهی هیچ کاری نکرده که آن هم فلسفه خاص خود را داشت و به امید خدا پس از پیروزی انقلاب ملت و بازگشت پادشاهی باید که چنین جشنهایی بسیار باشکوهتر برگزارشود .
تولدت مبارک !امروز یکصد و چهار ساله می شوی هنوز صدای تو طنین انداز گوش دل و جانهای ماست که از تمدن بزرگ و بهترینها را برای ایرانیان خواستن می گفت . و هنوز حسرت می خوریم از شنیدن این عبارتت که کوروش آسوده بخواب زیراکه ما بیداریم .شاید بهترآن بود که می فرمودی کوروش آسوده بخواب زیرا که من بیدارم ..
پهلوانان زندگی را تنها برای خود نمی خواهند . آنان دوست می دارند که همگان در رفاه و آرامش باشند .خیلیها چون تو پادشاه بزرگوار آینده را پیش چشمان خودمی بینند اما هستند انسانهایی که دهها سال بعد تازه درمی یابند که درگذشته چه گذشته ..و بسیاری از شورشیان 57چنین هستند . شاید درتاریخ ازاین حماقتها بسیارباشد . بسیاری تازه درک می کنند که توچه بودی و که بودی و چگونه به ملت خود خدمت کرده و بازهم این همه را کافی نمی دانستی .
تولدت مبارک !ای که درهرلحظه از زمان متولدمی شوی و ملت درانتظار یک منجی چون توست از ریشه و اندیشه تو ..تولدت مبارک ای پادشاه راستیها و درستیها !و بازهم دراین خجسته روز بر زبان می آوریم جاوید شاه ای شاه جاودان !جاوید شاه !…جاوید شاه !…پایان

نویسنده : نادرایرانی
چهارم آبان 2582 شاهنشاهی
زادروز شاهنشاه آریامهر