امید دانا

صفحه اصلی/برچسب: امید دانا

سقوط ژرف و خفت آور اردشیر زاهدی در مصاحبه با امید دانا این مردک هزار پاره

مقاله ای از دکتر سعید سکویی متعاقب مصاحبه اردشیر [...]