کاریکاتوری از گربه

حشمت طبرزدی، ویکتوریا آزاد، امید دانا، شهرام همایون، شیرین عبادی ، حسن شریعتمداری، مسیح علینزاد

کاریکاتوری از گربه

از یاران ملی گرایان مردمگرا