اولین برنامه زنده ملی گرایان مردم گرا روی شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=q9C5pi6LBC4