اقدامات عمده جمهوری اسلامی در چهل و یکسال حکومت:

1- مصرف کردن منابع طبیعی و انسانی و خاکی و آبی و… بدون هیچ گونه بازدهی و توسعه و فناوری!

2- فرار دادن انسانهای نخبه (فرار مغزها)!

3- فروش دخترانی که از فشار فقر و زندگی از خانواده فرار کردند و گرفتار عوامل حکومتی شدند و عاقبت سر از کشورهای خارجی عمدتا کشورهای شیخ نشین درآوردند!

4- تخریب فرهنگ غنی و باستانی ایران و ترویج تازی پرستی و خرافات امامان شیعی که حتی شاید اعراب (مهد و پایه گذار دین اسلام) چنین خرافاتی را قبول نداشته باشند!

5- اعدامهای انفرادی و دسته جمعی در ملاء عام و ترویج زن ستیزی و کتک زدن بانوان (ترویج خشونت)!

6- قراردادهای طولانی مدت با کشورهای استعمارگر در حالیکه بسیاری از ایرانیان بیکار، زیر خط فقر و در حال خودکشی و خودسوزی هستند (واگذاری کشور)!

هر چه از تخریب جمهوری کثیف و منفور آخوندی اسلامی بگوییم، کم گفته ایم

متن از ویرایشگر وبسایت

کاریکاتور از ایران بزرگ

ایران بزرگ