طرحی از گربه از یاران ملی گرایان مردم گرا

خامنه ای در خون