کاملا هریس ( آفتاب پرست هریس) معاون جو بایدن که بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی برای او غش میکنند.

دموکراتها (بنیانگذاران) اصلی جمهوری اسلامی، اشخاصی نا محترم که فقط بدنبال ادامه جنگهای منطقه ای در خاورمیانه هستند که بتوانند سلاحهای کشتار جمعی بیشتری برای قدرت گرفتن بیشتر و پر کردن جیب خود بفروشند!

از جمله هوادارن این حزب کذایی نگار مرتضوی خبرنگار فارسی زبان خبرگزاری بی بی سی که ملقب به آیت الله بی بی سی میباشد را در لینک زیر میتوانید به وضوح حمایت یکی از کثیفترین حامیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را ببینید

https://www.instagram.com/p/CDxKfYvJzK5/?igshid=1dfjnrvm21lnk

نوش (ایرانبانو)