تمام موارد زیر نیاز به محاسبات ریاضی داره، البته با کتاب مخصوص جمهوری شیطانی آخوندی:

1- تمرین کنید و بشمارید چند تا از فرزندان خود قربانی سوء استفادههای جنسی سعید طوسی خواهند شد؟

2- چند نفر از فرزندان شما قربانی ایجاد رعب و حشت خامنه ای دجال خواهد شد (اعدام برای اتهامات تخیلی و واهی حکومت دیکتاتور و خون آشام جمهوری شیطانی)؟

3- فرزند بیاورید و آنها را تربیت و آماده کنید برای هدف قرار گرفتن در مقابل موشکهای از رده خارج جمهوری شیطانی!

ایران بزرگ