شاهنشاه آریامهر

صفحه اصلی/برچسب: شاهنشاه آریامهر

چهل و دومین سالروزدیده از جهان فروبستن شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی (نادر ایرانی )

روزی خدا هم به خانه ما می آید بت [...]

به مناسبت 26 دی سالروز خروج شاهنشاه آریامهر از ایران (کاریکاتور ایران بانو)

فرشته چو بیرون رود دیو آید بر منبر خون [...]