فرشته چو بیرون رود دیو آید بر منبر خون (از ایران بانو)

26 دی سالروز پرواز ایران رنگارنگ و آغاز کابوس سیاه چهل ساله بر ایران ما

بگو برگرد شاه جاوید شاه

ایران بانو