جوان و جان (از ایران بانو)

ایران بانو

جواد ظریف بر خون ایران رنجور را به جان کری فروخت و پول مردم را نقدی گرفت و کجا برد؟