پینوکیوی میانه روی نظام

به یاد وحید نصیری، به یاد مرد میدان ساحل کیش به یاد مردم ایران و همه آزادگان و ایرانیان میهن دوست دربند. جواد ضخیم: ما در ایران ایرانی نداریم!

ایران بانو