اتحاد مردم با کامیون داران….
طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا