‏روز فرارتان نزدیک است
طرح از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا