دست در دست هم برای آزادی ایران

طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا