‏کاوه آهنگر زمان (مرد میدان ساحل) را تنها نگذاریم
او برای ما و علیه ظلم و ستم و فساد و بی عدالتی، با شعار جاوید شاه، بپاخواست و ما برای آزادیش باید بپاخیزیم..
طرحی از ایران بانو (نوش) یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا