تحلیلگر برجسته آیت الله بی بی سی سید نریمان مصطفوی طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا