از چپ به راست نگین شیر آقایی، کسری ناجی و نریمان مصطفوی بر سر سفره انقلاب
طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا