بت بزرگ طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا