آماده فرار از طریق چاه…

طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا