ایران بانو

کاریکاتور سلطنت در گروگان (شهریار آهی، رضا پیرزاده، نازیلا گلستان، رامین پرهام)

کاری از ایران بانو از یاران ملی گرایان مردم گرا