پرتاب ماهواره سپاه به پشت کوه

کاریکاتوری از ایران بزرگ

از یاران ملی گرایان مردم گرا

ایران بزرگ