سپاهِ کورِ انقلابِ اسلامی

کاریکاتوری از ایران بزرگ

از یاران ملی گرایان مردم گرا

 ایران بزرگ