حکومت آخوندی یعنی تجزیه و فروش ایران
ننگ بر کسی که در مقابل این کشور فروشی سکوت کند.
کاریکاتور از ایران بزرگ

کاریکاتوری از ایران بزرگ