حکومت اعدام آخوندی

تصور کنید که حتی یکروز کسی در کشور اعدام نشه!

مسلما آخوند سر جای خود آرام و قرار نداره!

آمارهای کلی نشاندهنده میانگین روزانه حداقل 3 اعدامی در سطح ایران در سه سال اخیر هست!

آخوند مزدور انگلیس و ماموریتی جز انقراض نسل ایرانی و از بین بردن ایران نداره!

روزی که چندان دور نیست همین طناب برای آخوند جنایتکار استفاده خواهد شد!  “این یک هشدار جدیست، نه فقط یک تهدید!”

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-48269770

https://tinyurl.com/yxf4ywgc

https://tinyurl.com/y6kv2bdt

گربه