کاریکاتوری از گربه از یاران ملی گرایان مردم گرا

اینقدر در این انتخابات تقلب زیاد شده که یک سگ که شماره تامین اجتماعی هم داشته در بین رای دهندگان بوده است.

کاریکاتوری از گربه

از یاران ملی گرایان مردم گرا