یا کار بدهید یا گم بشید…

طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا