پدر پویا بختیاری خامنه ای را کفن پیچ کرد

ایران بزرگ

پدر پویا بختیاری خامنه ای را کفن پیچ کرد