منوچهر بختیاری (پدر پویا) خامنه ای را کفن پیچ کرد

ایران بزرگ