سال جهش تولید

ایران بزرگ

رهبر خودخوانده هر سال طبق روال دیکتاتوری خود عادت به نام گذاری سال دارد که البته همه چیز برعکس اجرا میشود