طرحی به نام ناموس از فریاد از یاران ملی گرایان مردم گرا

تقدیم به روان دخترک بیگناه 14 ساله رومینا اشرفی که پدرش به علت فرار از خانه سر او را با داس برید.

طرحی از فریاد

تصویری از رومینا اشرفی