آخوندها در حال سوزاندن جنگل های ایران برای فروش به زمین خوران و جنگل خواران …به مبارزه با آتش زنندگان جنگل بپردازیم

جنگل سوزی در نظام آخوندی

جنگل سوزی در نظام آخوندی کاریکاتوری از ایران بزرگ